เงื่อนไขและข้อตกลง

Return or Refund Policy

Given the nature of products, we do not offer refunds or returns. However, if there is any breakage, damage or seen faulty product upon receiving the order, please contact us immediately after receiving the product at grandlite.thailand@gmail.com or +66 2 361 5989, providing sufficient evidence of the damages or fault. We are more than happy to replace any faulty or damaged items. Or if required and under mutual agreement, we can offer a full refund for the faulty or damaged products. 

  1. เงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดยเว็บไซต์ แกรนด์ไลท์ ฟิตเนส (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ร้านค้าฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับร้านค้าฯ และร้านค้าฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.1  ร้านค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของร้านค้าฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.2  คำสั่งซื้อสินค้าที่ร้านค้าฯ ตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และร้านค้าฯ จะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่ร้านค้าฯ พึงจัดให้ได้ ทั้งนี้ร้านค้าฯ ขอสงวน สิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่ร้านค้าฯ จะตอบรับการสั่งซื้อนั้น

1.3  แม้ว่าร้านค้าฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าฯ ไม่ถือว่าแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแคตตาล็อก เวปไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

1.4  ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยร้านค้าฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่ร้านค้าฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.5  วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของร้านค้าฯ ซึ่งร้านค้าฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

 

  1. การสั่งสินค้า รายละเอียดสินค้า

2.1  ร้านค้าฯสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าร้านค้าฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา ร้านค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของร้านค้าฯ และผู้จำหน่าย ร้านค้าฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว ร้านค้าฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2  สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของร้านค้าฯที่ สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

 

  1. ราคา และการชำระเงิน

3.1  ร้านค้าฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ ร้านค้าฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของร้านค้าฯ นับว่า เป็นราคาขายที่ร้านค้าฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่ร้านค้าฯ พึงกระทำได้

3.2 ราคาที่ร้านค้าฯ เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.3  ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของร้านค้าฯ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา

3.4  ร้านค้าฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของร้านค้าฯ นอกจากนี้ ร้านค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่ร้านค้าฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.5  ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของร้านค้าฯ   ร้านค้าฯมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้

 

  1. การจัดส่งสินค้า

4.1 สำหรับการจัดส่งสินค้าร้านค้าฯ จะทำการส่งก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินจากทางผู้ซื้อแล้วเท่านั้น โดยระยะเวลาในการจัดส่ง จะอยู่ที่ 3-7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่างๆ

4.2 กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปมีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม ร้านค้าฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่ร้านค้าไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุ ข้างต้น ได้ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง ยกเว้นกรณีที่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว

4.3 หากร้านค้าฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งร้านค้าฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตร้านค้าฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.4  ร้านค้าฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และร้านค้าฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.3 การรับคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล์ และเว็ปไซต์ของร้านค้าฯ ในช่วงเวลาของวันทำการของร้านค้าฯ ก่อนเวลา 17.00 น.  หากร้านค้าฯได้รับใบสั่งซื้อหลังเวลา 17.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

 

  1. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2 แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าร้านค้าฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับร้านค้าฯ

5.3 ร้านค้าฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ ร้านค้าฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของร้านค้าฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

 

  1. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

ร้านค้าฯจะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของร้านค้าฯ ร้านค้าฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากร้านค้าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พึงพอใจใน ตัวสินค้า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้านั้นๆ กับ ร้านค้าฯ ได้ภายใน 30 วัน** นับจากวันที่ร้านค้าฯ ส่งสินค้าให้ แต่สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้ร้านค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้าเมื่อร้านค้าฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ แผนกขนส่งของร้านค้าฯ จะรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อโดยผู้ซื้อมิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้นร้านค้าฯ จะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้